Mērķis

 • Izprast apkalpošanas lomu un mērķus
 • Pilnveidot uz klientu apkalpošanu orientētas komunikācijas prasmes
 • Izprast, kāpēc klienti pie mums vēršas neapmierināti, un apzināties, ko viņi sagaida no darbinieka
 • Apgūt iemaņas darbam ar “grūtiem” klientiem
 • Apgūt veidus kā klientam sniegt negatīvu informāciju
 • Apgūt konfliktsituāciju risināšanas un stresa pārvarēšanas metodes
 • Iegūt motivāciju, pārliecību pār savām spējām, nostiprināt iegūtās zināšanas patstāvīgā darbā

Metodika

Pirms mācībām

 • Mācību dalībnieku anketēšana (ja iespējams, tad tikšanās) – “grūto” situāciju un mācību vēlmju apzināšana
 • Saruna ar tiešo vadītāju (vadītāja viedokļa apzināšana)
 • Situāciju izveide treniņu vajadzībām

Mācības

 • Treniņš – seminārs ar aktīvu dalībnieku iesaistīšanu, diskusijas un pieredzes apmaiņa, praktiski vingrinājumi, individuālie un grupu darbi
 • Lomu spēles – video treniņš, situāciju modelēšana, izspēle, analīze, atgriezeniskā saite un ieteikumi (katrs dalībnieks izspēlē servisa darbinieka un klienta lomas, kā arī izanalizē kādu kolēģu sarunu)
 • Asertivitātes (pārliecinātas uzvedības) treniņš
 • Dalībnieku rīcībā paliek mācību materiāli
 • Katrs dalībnieks mācību noslēgumā rakstiski definē 3 – 5 mērķus saistībā ar klientu apkalpošanas prasmju uzlabošanu, ko 1 mēneša laikā apņemas sasniegt. Pēc mēneša tiešais vadītājs pārrunā sasniegto ar dalībniekiem

Pēc mācībām

 • Atgriezeniskā saite par mācību norisi, grupu kopumā un personībām, tiešajam vadītājam ieteikumi turpmākajam darbam – mācību laikā apgūto klientu apkalpošanas prasmju pielietošanai ikdienā

Norises laiks – 1 vai 2 dienas (atkarībā no uzņēmuma mērķiem un treniņu daudzuma)

Mērķauditorija – servisa centru darbinieki (līdz 10 dalībniekiem grupā)

Saturs

Mērķis un motivācija
 • Klienta deklarētie un slēptie (sagaidāmā attieksme) mērķi un motīvi, to izzināšana
 • Komunikācijas mērķi un rezultāts. Darbinieku mērķi un motivācija
 • Attieksme darbā ar klientiem. Attieksmes izpausmes veidi. Konfliktogēna attieksme
 • Stereotipi un to ietekme klientu apkalpošanā
„Grūtais klients”
 • Kur un kāpēc tas rodas?
 • Psiholoģiskā sagatavotība. Psiholoģiskās barjeras, to likvidēšanas iespējas
 • Manipulācijas un to atpazīšana. Reakcija uz manipulācijām
Konflikti, to risinājuma iespējas
 • Racionālie un neracionālie konflikti
 • Konflikta signāli, pirmcēloņi. Konflikta eskalācijas pakāpes
 • Konfliktu risināšanas stratēģijas
Ieskats stresa menedžmentā (stresa pārvaldīšanā). Izdegšanas sindroma profilakse
 • Stresa cēloņi, izpausmes. Emocionālā noturība. Stereotipu atpazīšana
 • Izlādēšanās paņēmieni
 • Emocionālās manipulācijas, individuāli efektīvākie aizsardzības veidi
Būtiskākie soļi sarunās ar klientiem
 • Sarunas sākums. Etiķetes nozīme, strādājot ar klientiem veikalā
 • Ķermeņa valodas un balss īpašību nozīme pārdošanas darbā ar klientiem
 • Klienta interešu, vajadzību izzināšana un izprašana
 • Prasme klausīties un argumentēt
 • Darbs ar iebildumiem. Kā atbildēt uz klienta iebildumiem?
 • Klienta virzīšana uz lēmumu pieņemšanu sarunas laikā
Individuālā efektivitāte
 • Mērķtiecība. Pašapziņa. Veiksme
Video treniņš – Situāciju izspēle, kopīga analizēšana, ieteikumi, secinājumi