Mērķis

 • Uzlabot pārdošanas pa tālruni rezultātus
 • Pilnveidot uz pārdošanu un piepārdošanu pa tālruni orientētas komunikācijas prasmes
 • Apgūt un izprast pārdošanas sarunas struktūru, etiķeti – tās nozīmi un pielietojumu
 • Izprast, kāpēc klienti mēdz atbildēt neapmierināti un apzināties, ko viņi sagaida no darbinieka
 • Iegūt idejas darbam ar „grūtiem” klientiem
 • Apzināt savas prasmes, priekšrocības un potenciālās iespējas sarunās ar klientiem
 • Iegūt motivāciju, pārliecību pār savām spējām, nostiprināt iegūtās zināšanas patstāvīgā darbā

Metodika

Pirms mācībām

 • Mācību dalībnieku anketēšana (ja iespējams, tad tikšanās) – grūtību un vajadzību apzināšana. Situāciju izveide mācību vajadzībām
 • Pārrunas ar 3 – 5 darbiniekiem par esošajām grūtībām, pārdodot (arī apkalpojot klientus)
 • Atgriezeniskā saite vadībai – anketēšanas un pārrunu rezultāts, vienošanās par mācību norisi

Mācības

 • Treniņš – seminārs ar aktīvu dalībnieku iesaistīšanu, diskusijas un pieredzes apmaiņa, praktiski vingrinājumi, individuālie un grupu darbi
 • Audio materiālu par pārdošanu pa telefonu klausīšanās un kopīga analizēšana (pozitīvi, negatīvi piemēri. Ja iespējams – uzņēmuma audio ierakstu klausīšanās un analizēšana)
 • Lomu spēles – audio treniņi (katrs dalībnieks izspēlē pārdevēja un klienta lomu, analizē vienu sarunu pēc strukturētas anketas), situāciju modelēšana, izspēle, analizēšana, atgriezeniskā saite un ieteikumi
 • Asertivitātes (pārliecinātas uzvedības) treniņš
 • Dalībnieku rīcībā paliek mācību materiāli
 • Mācību noslēgumā darbinieki definē mērķus – kādas prasmes viņi uzlabos konkrētā laika posmā (mērķus iesniedz tiešajam vadītājiem)
 • Mācību laikā darbinieki izveido pārdošanas rokasgrāmatu (piemēram, sarunas sākums, atbildes uz klientu iebildumiem, argumentācija)

Pēc mācībām

  • Atgriezeniskā saite par mācību norisi, grupu kopumā un personībām. Ieteikumi turpmākajam darbam tiešajam vadītājam t.sk. darbinieku nosprausto mērķu kontrole
  • Pārdošanas rokasgrāmatas apkopojums

Norises laiks – 1 vai 2 dienas

Mērķauditorija – līdz 12 darbiniekiem

Saturs

Mērķi un motivācija

 • Ko darbinieks var, ko nevar ietekmēt, strādājot ar klientu? Kuru mainīsim – klientu vai sevi?
 • Komunikācijas mērķi un rezultāts (etiķete, laiks, rezultativitāte)
 • Klienta deklarētie un slēptie mērķi un motīvi (sagaidāmā attieksme), to izzināšana
 • Attieksme darbā ar klientiem. Attieksmes izpausmes veidi. Konfliktogēna attieksme
 • Stereotipi, to ietekme uz komunikāciju. „Grūtais klients” – kur un kāpēc tas rodas?
 • Uzdrošināšanās un panākumi pārdošanas darbā
Darbs ar telefonu
 • Telefona sarunas etiķete. Pieļaujamās atkāpes no etiķetes. Balss. Kā izmantot savu balsi?
 • Ko teikt un ko neteikt pa telefonu? Ieteikumi veiksmīgai telefona sarunai
 • Biežāk pieļaujamās kļūdas, sākot sarunu pa telefonu
Pārdošanas sarunas struktūra
 • Sagatavošanās sarunām
 • Sarunas sākums
  Kā uzsākt sarunu ar klientu? Iespējamie varianti
  Sasveicināšanās, iepazīšanās, informēšana par sarunas mērķi
 • Klienta interešu, vajadzību izzināšana. Jautājumi. To ietekme uz klientu. Aktīvā klausīšanās
  Vajadzību atklāšana, izraisīšana un attīstīšana
 • Piedāvājums. Argumentācija. Argumentu izvēle
 • Darbs ar iebildumiem
  Iebildumu rašanās iemesli. Iebildumu atspēkošanas metodes
 • Virzīšana uz lēmumu
 • Piepārdošana
  Kā uzsākt piepārdošanas sarunu? Ko labāk piepārdot?
 • Sarunas noslēgums. Turpmākā darbība

Audio treniņš, situāciju modelēšana, lomu spēles, atgriezeniskā saite – uz mērķtiecīgu pārdošanu vērsta komunikācija