Mērķis

 • Pilnveidot uz klientu apkalpošanu orientētas komunikācijas prasmes, lai sasniegtu uzņēmuma izvirzītos mērķus
 • Uzlabot telefona sarunas ar klientiem. Apgūt sarunas etiķeti un samazināt iespējamās kļūdas
 • Izprast, kāpēc klienti mēdz būt neapmierināti, apzināties, ko viņi sagaida no darbinieka
 • Apzināt savas prasmes, priekšrocības un potenciālās iespējas sarunās ar klientiem
 • Iegūt motivāciju, pārliecību pār savām spējām, nostiprināt iegūtās zināšanas patstāvīgā darbā

Metodika

Pirms mācībām

 • Dalībnieku anketēšana – grūtību un vēlmju (no darbinieku ikdienas) apzināšana treniņu vajadzībām, treniņu situāciju izveide
 • Pārrunas ar 3 – 5 darbiniekiem par esošajām grūtībām pārdošanas darbā ar klientiem (~ 30 – 40 minūtes)

Mācības

 • Seminārs – treniņš ar aktīvu dalībnieku iesaistīšanu, diskusijas un pieredzes apmaiņa, piemēri un ieteicamie risinājumi
 • Praktiski vingrinājumi
 • Audio un video materiālu par klientu apkalpošanu un pārdošanu klausīšanās/skatīšanās, kopīga analīze (pozitīvi un negatīvi piemēri)
 • Lomu spēles – audio un video treniņi: situāciju modelēšana, izspēle, analizēšana, atgriezeniskā saite un ieteikumi (katram dalībniekam plānotas trīs lomas – pārdevēja un klienta loma, kā arī jānovērtē un jāizanalizē viena pārdošanas situācija)
 • Lomu spēles pāros
 • Audio un video treniņi – lomu spēles, (katrs dalībnieks izspēlē darbinieka, klienta lomu, kā arī analizē vienu kolēģu sarunu pēc strukturētas anketas), situāciju modelēšana, izspēle, analizēšana, atgriezeniskā saite un ieteikumi
 • Asertivitātes (pārliecinātas uzvedības) treniņš
 • Dalībnieku rīcībā paliek mācību materiāli
 • Mācību noslēgumā darbinieki definē mērķus – kādas prasmes viņi uzlabos konkrētā laika posmā (mērķus iesniedz tiešajam vadītājiem)

Pēc mācībām

 • Atgriezeniskā saite par semināra norisi, grupu kopumā un spilgtākajām personībām. Ieteikumi turpmākajam darbam

Norises laiks – 1 vai 2 dienas (atkarībā no uzņēmuma mērķiem un treniņu daudzuma)

Mērķauditorija – līdz 12 dalībniekiem grupā

Saturs

Mērķi un motivācija
 • Komunikācijas mērķi un rezultāts. Kas ir klientu apkalpošana un pārdošana?
 • Robeža starp apkalpošanu un pārdošanu. Kāpēc cilvēkiem ir grūti pārdot?
 • Klienta deklarētie un slēptie (sagaidāmā attieksme) mērķi un motīvi, to izzināšana
 • Stereotipi un to ietekme uz klientu apkalpošanu
 • Attieksme darbā ar klientiem. Attieksmes izpausmes veidi
„Grūtais klients”
 • Kur un kāpēc tas rodas?
 • Psiholoģiskās barjeras, to likvidēšanas iespējas

Kano vajadzību modelis

Klientu tipoloģijas – kā strādāt ar dažādu tipu klientiem?
 • Atkarībā no attieksmes (ekonomiskie, emocionālie, pragmatiķi, prestižie)
 • Atkarībā no zināšanām par produktu (pārgudri vai nedroši)
Darbs ar telefonu
 • Telefona sarunas etiķete. Pieļaujamās atkāpes no etiķetes
 • Ieteikumi veiksmīgai telefona sarunai
 • Ko teikt un ko neteikt pa telefonu. Biežāk pieļaujamās kļūdas, sākot sarunu pa telefonu
 • Balss. Kā izmantot savu balsi? Psiholoģiskā sagatavotība. Vide. Materiāli
Saruna ar klientu klātienē
 • Sagatavošanās darbam. Lietišķais standarts. Ārējais izskats
  Etiķete, strādājot ar klientiem un tās nozīme
 • Sarunas sākums, klienta sagaidīšana, kontakta veidošana. Pirmās informācijas uzklausīšana
  Kā uzsākt sarunas ar dažādu tipu klientiem – pazīstami, sveši, droši, nedroši
  Ķermeņa valoda un tās nozīme. Prasme pieskaņoties klientam
 • Klienta interešu, vajadzību izzināšana un izprašana
  Objektīvās un subjektīvās vajadzības
  Jautājumi, to veidi. Jautājumu ietekme uz klientu.
  Aktīvā klausīšanās. Kā mēs varam aktīvi klausīties?
 • Risinājuma piedāvājums. Iespējamās alternatīvas
  Argumentācija un argumentu izvēle.
  Vienošanās ar klientu. Solījumi un to pildīšana
 • Darbs ar iebildumiem. Kāpēc rodas iebildumi? Iebildumu atspēkošanas metodes
 • Virzīšana uz lēmumu
 • Sarunas noslēgums. atvadīšanās no klienta

Audio un video treniņš, lomu spēles – uz apkalpošanu vērsta komunikācija. Situāciju izspēle, analīze, atgriezeniskā saite un ieteikumi