Mācību process

KD VADĪBA att

Mērķis

 • Pilnveidot vadītāja un līdera prasmes, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un rezultātus (loma uzņēmumā, mērķi, rīcība, komunikācija, atbildība)
 • Uzlabot laika plānošanu (vadītāja un komandas darbu laika plāns). Izprast darbu prioritātes – kuri ir vadītāja darbi, kurus vajadzētu deleģēt padotajiem
 • Pilnveidot uzņēmuma vai savas struktūrvienības analīzes metodes
 • Apgūt mērķu izvirzīšanas un darbības plāna izveides metodes
 • Apgūt un pilnveidot procesu vadību (progresīvās vadības pieejas – LEAN, SIX SIGMA, TOC)
 • Izprast un apgūt pārmaiņu vadību (jaunumu un pārmaiņu ieviešana)
 • Izprast un apgūt deleģēšanas pamatprincipus
 • Apgūt metodes darbinieku motivēšanai (nemateriālā motivācija)
 • Izprast komunikācijas nozīmi darbā ar padotajiem
 • Apgūt efektīvu individuālo pārrunu un sapulču vadību
 • Nostiprināt un uzlabot uzstāšanās prasmes
 • Iegūt motivāciju, pārliecību pār savām spējām, nostiprināt iegūtās zināšanas patstāvīgā darbā

Metodika

Pirms mācībām

 • Tikšanās ar vadību – esošās grūtības vadītāju darbā, semināra mērķu precizēšana (Ko vadība gaida no semināra?)
 • Viesošanās un novērošana uzņēmumā, lai izprastu procesus
 • Ja ir iespējams, tikšanās ar mācību dalībniekiem (ja nav, tad anketēšana) – grūtību un vajadzību apzināšana. Mērķis:
  Grūtības veicot vadītāja pienākumus
  Vēlmes – kam vajadzētu pievērst īpašu uzmanību
  Situāciju izveide treniņu vajadzībām

Seminārs – treniņš

 • Praktisks seminārs – treniņš ar aktīvu dalībnieku iesaistīšanu, diskusijas un pieredzes apmaiņa, piemēri un ieteicamie risinājumi
 • Praktiski vingrinājumi, individuālie un grupu darbi, mājas darbu prezentācijas (vērojot darbinieku paveikto, tiek vērtēts ne tikai viņa sniegums, bet arī prasme prezentēt)
 • Lomu spēles, situāciju modelēšana un analizēšana, ieteikumi, atgriezeniskā saite (līderības vadības metožu praktiskā pielietošana, individuālas pārrunas, sapulču vadīšana, pārmaiņu ieviešana)
 • Progresīvās vadības pieejas LEAN metožu praktisks pielietojums uzņēmumā vai struktūrvienībā
 • Asertivitātes (pārliecinātas uzvedības) treniņš
 • Dalībnieku rīcībā paliek mācību materiāli
 • Pēc katras mācību dienas – mājas darbs: konkrēti mērķi, kas jāpaveic noteiktā laika posmā

Pēc mācībām

 • Mājas darbu prezentācija, kādi uzlabojumi tiks veikti viena gada laikā
 • Atgriezeniskā saite un ieteikumi vadībai
 • Vajadzības gadījumā konsultācijas

Mērķauditorija – līdz 12 dalībniekiem grupā
Norises laiks 3 dienas (1+1+1 ar 2 nedēļu pauzēm starp mācību dienām + 1 diena (mājas darbu prezentācija))

Saturs
I. diena
Vadītājs vai Līderis. Vadītāja funkcijas, prasmes, atbildība
 • Vadītāja funkcijas (Deminga cikls). Tiešo vadītāju loma mērķu un rezultātu sasniegšanā
 • Būtiskākās prasmes un īpašības, kas veido līderi
  Emocionālā inteliģence (EQ). Savu un citu emociju vadība
 • Vadības stili. Vadības stili un to izvēles priekšnosacījumi. Vadītāja vara
  Individuālais darbs – Vadītāja/Līdera īpašības, kompetences un to attīstība
Uzņēmuma vai savas struktūrvienības analīze, mērķu izvirzīšana un plāna izveide uzlabojumu veikšanai
 • SWOT analīze
  Spēle par procesu vadību
 • LEAN pamatprincipi, rīki, metodes un ieviešana
  LEAN pieeja savas struktūrvienības analīzei
  5S (Sašķirot, sakārtot, satīrīt, standartizēt, saglabāt). Vizuālā vadība un kontrole
  Individuālais darbs – par 5S ieviešanas nozīmi
  8 zudumu veidi. Rīki zudumu identificēšanai (Nelietderīgo darbību uzskaites forma)
  Individuālais darbs – noteikt vērtību radošās, vērtību NE radošās darbības un zudumus

Mājas darbs:

1. Pilnveidot 2 – 3 Līdera īpašības
2. 5S ieviešana vai pilnveidošana savā struktūrvienībā
3. SWOT analīze un/vai Nelietderīgo darbību uzskaite – izanalizēt sev pakļautībā esošo nodaļu, procesus un darbiniekus

II. diena

Mājas darbu prezentācija un analizēšana

Procesu un kvalitātes vadība – LEAN, SIX SIGMA, TOC
 • Rīki 8 zudumu novēršanai
  Faktu apkopošana un analīze
  Patieso cēloņu noteikšana
  Rīki problēmas cēloņa noteikšanai (zivs asakas metode – cilvēki, metodes, mašīnas/iekārtas, materiāli, mērījumi, darba vieta; problēmu risināšanas standarta lapas)
  Prioritāšu noteikšana uzlabojumu veikšanai
 • Procesu kartes. Procesa plūsmas analīze, optimizēšana un pilnveidošana
 • Snieguma vadības sistēma (KPI/rādītāji, darba snieguma analīze, baltās tāfeles, efektīva snieguma vadības sapulces, problēmu risināšanas tehnikas)
 • Ieskats TOC (Ierobežojumu teorija) un SIX SIGMA pamatprincipos un pielietojumā
  Individuālais darbs – noteikt būtiskākos KPI un izveidot balto tāfeli savai struktūrvienībai
Mērķu izvirzīšana un plāna izveide uzlabojumu veikšanai savā struktūrvienībā
 • Mērķu uzstādīšana un īstenošana atbilstoši prioritātēm (SMART princips, darbinieku analīze)
  Grupu darbs – mērķu izvirzīšana un plāna izveide uzņēmuma vai struktūrvienības vājo pušu uzlabošanai un rezultātu veicināšanai
Laika plānošana
 • Efektīva individuālā darba organizēšana. Darba laika sadalījums. Kas atņem laiku?
 • Plānošana un laika ekonomija
  Prioritārie darbi
  Vadītāja darbi un padoto darbi
  Kā noteikt darbus, kurus var deleģēt?
 • Savas enerģijas plānošana
  Individuāls darbs – veicamo darbu sadalīšana prioritātēs, noteikt, kurus darbus ir iespējams deleģēt

Mājas darbs:

1. Laika plānošana – atrast, paredzēt „rezerves” uzlabojumu veikšanai un darbam ar padotajiem
2. Prezentācijas gatavošana (iespējamās tēmas)

5S metodes ieviešana (atspoguļot ar fotogrāfijām un video)
Būtiskākie zudumi savā struktūrvienībā (Nelietderīgo darbību uzskaites forma, foto un/vai video)
Procesu karte izveide un iespējamie uzlabojumi (attēlota)
Snieguma vadības sistēma (Baltās tāfeles izveidošana, KPI rādītāji)
Izvirzīt mērķus, ko vēlos sasniegt viena gada laikā un izveidot plānu mērķu sasniegšanai (izmērāms un terminēts)

III. diena
Jaunumu un pārmaiņu ieviešana (pārmaiņu vadība)
 • Pārmaiņas uzņēmumā
  Saistībā ar efektivitāti procesiem, inovācijām, tehnoloģijām
  Saistībā ar darbinieku prasmju un iemaņu maiņu
 • Darbinieku sajūtas un vadītāja loma pārmaiņu laikā
 • Pārmaiņu komunicēšana. Jautājumi un iebildumi pārmaiņu laikā
 • Darbinieku emociju vadība pārmaiņu laikā
 • Riska prognozēšana un vadība pārmaiņu laikā
  Grupu darbs – sagatavoties pārmaiņu ieviešanai (radīt vajadzību pēc izmaiņām, izveidot rezultāta vīziju, atšķirības darbībās, kontroles mehānismu, apkopot veiksmes stāstus, risku identificēšana)

Darbinieku motivēšana

 • “Motivācija” un “motivēšana”. Tiešā vadītāja loma darbinieku motivēšanai
 • Tradicionālās (Maslovs, Hercbergs) un mūsdienu motivācijas teorijas, to pielietošana mūsdienās
 • Jauniešu motivācija (Z paaudze, kuri dzimuši pēc 1994. gada)
 • 4 faktori, kas nosaka darbinieka sniegumu un panākumus
 • Idejas sistēmas radīšanai, lai veiksmīgi pielietotu nemateriālos motivātorus
  Grupu darbs – nemateriālo motivātoru izmantošana praksē

Individuālās pārrunas. Sapulču vadība (pārmaiņu izskaidrošanas metodes)

 • Sagatavošanās. Vieta, laiks, mērķi
 • Atbildības pastiprināšana, kā veiksmīgas deleģēšanas nosacījums

Darbinieku motivēšana

 • Sagatavošanās. Vieta, laiks, mērķi
 • Taktikas izvēle atkarībā no darbinieka attieksmes un motivācijas
 • Pārmaiņu (pozitīvu vai negatīvu) izskaidrošanas metodika
  Treniņš, lomu spēles – Individuālas pārrunas, sapulču vadīšana – dažādu vadības stilu pielietošana, pārmaiņu izskaidrošana. Sarežģītu situāciju risināšana
VI. diena

Mājas darbu prezentācija: dalībnieki viens otram un saviem vadītājiem prezentē mērķus, apgūto un ieviestos uzlabojumus mācību laikā