Mērķis

 • Iemācīties noformulēt uzstāšanās mērķus un sagatavot prezentāciju
 • Apgūt mūsdienīgas prezentācijas sagatavošanas principus
 • Iemācīties uzstāties un kontrolēt prezentācijas gaitu
 • Atklāt vājās puses savas uzstāšanās gaitā un uzlabot tās
 • Attīstīt auditorijas ietekmēšanas spējas un uzlabot kontaktu ar auditoriju
 • Nostiprināt un uzlabot uzstāšanās prasmes
 • Iegūt motivāciju, pārliecību pār savām spējām, nostiprināt iegūtās zināšanas patstāvīgā darbā

Metodika

Pirms mācībām

 • Dalībnieku anketēšana ar mērķi noskaidrot par grūtībām prezentējot
 • Vienošanās ar vadību par tēmām, kuras dalībnieki prezentēs apmācību laikā

Mācības

 • Praktisks seminārs – treniņš ar aktīvu dalībnieku iesaistīšanu, diskusijas un pieredzes apmaiņa, piemēri un ieteicamie risinājumi
 • Praktiski vingrinājumi, individuālie un grupu darbi, mājas darbu prezentācijas
 • Pēc pirmās mācību dienas – mājas darbs – sagatavot vai uzlabot esošu prezentāciju
 • Video treniņš – lomu spēles, situāciju modelēšana un analizēšana, ieteikumi, atgriezeniskā saite
 • Asertivitātes (pārliecinātas uzvedības) treniņš
 • Dalībnieku rīcībā paliek mācību materiāli

Pēc mācībām

 • Pēc mācībām atgriezeniskā saite un ieteikumi vadībai

Norises laiks – 2 dienas (1 + 1 diena). Ieteicamais laiks starp apmācību dienām – 1 līdz 2
nedēļas

Mērķauditorija – līdz 10 dalībniekiem grupā

Saturs

I. diena
Cilvēka emocijas un to saistība ar prezentācijas mērķiem

Mūsu atmiņa un izmantotās prezentēšanas metodes, lai cilvēki atcerētos dzirdēto

Prezentācijas sagatavošana

 • Apkārtnes un telpas sagatavošana. Galdu un krēslu izvietojums
 • Auditorijas (dalībnieku, īpaši „smago”) apzināšana
 • Aprīkojums un iekārtas. Prezentācijas tehnika un tehnoloģijas. Projektora lietošana
 • Pamatlikumi strādājot ar PowerPoint programmu
 • Uzskates materiāli, to gatavošana
 • Prezentācijas mērķi, struktūra un plāns. Prezentācijas scenārija un runas sagatavošana
Pārliecinošas uzstāšanās
 • Motivācija un pārliecība
 • Ārējais izskats. Ķermeņa valoda. Žesti. Mīmika. Balss. Vārdi
 • Kontakts ar auditoriju, uzmanības noturēšana

Tipiskākās kļūdas, vadot apmācības un uzstājoties

Lampu drudža un citu grūtību pārvarēšana

Prezentācijas norise

 • Ievads. Mērķu precizēšana un vienošanās par noteikumiem
 • Prezentācija
 • Uzmanības noturēšana. Aktivitāšu veidi
 • Darbs ar jautājumiem, problēmām, iebildumiem, „grūtiem” dalībniekiem
 • Prezentācijas noslēgums un kopsavilkums

Mājas darbs: Sagatavot vai uzlabot prezentāciju

II. diena

Video treniņš – sagatavoto mājas darbu prezentēšana (prezentācija, ierakstu skatīšanās, analizēšana,
ieteikumi, atgriezeniskā saite un atkārtota prezentācija)