Mērķis

 • Izprast un apgūt vadītāja darba organizēšanu (loma uzņēmumā, mērķi, rīcība)
 • Apgūt laika un darbu plānošanu (prioritātes)
 • Apgūt pārmaiņu vadību
 • Apgūt metodes darbinieku novērtēšanai, motivēšanai, attīstīšanai, kontrolei un darba efektivitātes mērīšanai
 • Izprast un apgūt deleģēšanas pamatprincipus
 • Pilnveidot līderības prasmes
 • Uzlabot uzstāšanās prasmes
 • Iegūt motivāciju, pārliecību pār savām spējām, nostiprināt iegūtās zināšanas patstāvīgā darbā

Metodika

Pirms mācībām

 • Mācību dalībnieku anketēšana (ja iespējams, tad tikšanās) – grūtību un vajadzību apzināšana

Mācības

 • Praktisks seminārs – treniņš ar aktīvu dalībnieku iesaistīšanu, diskusijas un pieredzes apmaiņa, piemēri un ieteicamie risinājumi
 • Praktiski vingrinājumi, individuālie un grupu darbi, mājas darbu prezentācijas (vērojot darbinieku paveikto, tiek vērtēts ne tikai viņa sniegums, bet arī prasme prezentēt)
 • Lomu spēles, situāciju modelēšana un analizēšana, ieteikumi, atgriezeniskā saite (individuālas pārrunas, sapulču vadīšana, darbinieku trenēšana un apmācīšana, pārmaiņu ieviešana)
 • Pēc katras mācību dienas – mājas darbs: konkrēti mērķi, kas jāpaveic noteiktā laika posmā (laika plānošana, savas struktūrvienības un padoto analizēšana, mērķu izvirzīšana noteiktam laika posmam, piemēram, 1 gadam)
 • Asertivitātes (pārliecinātas uzvedības) treniņš
 • Dalībnieku rīcībā paliek mācību materiāli

Pēc mācībām

 • Atgriezeniskā saite un ieteikumi vadībai turpmākajam darbam
 • Mājas darbu prezentācija vadībai – izvirzītie mērķi un rīcība šo mērķu sasniegšanai

Norises laiks

3 dienas mācības (1+1+1). Ieteicamais laiks starp apmācību dienām – 2 nedēļas
4. diena – mājas darbu prezentācija vadībai

Mērķauditorija – līdz 15 dalībniekiem grupā

Saturs

I diena
Vadītāja funkcijas, prasmes, atbildība, vara, vadības stili
 • Vadītāja līmeņi, būtiskākās prasmes
 • Vadītāja funkcijas (Deminga cikls)
  Mērķi, motivācija, atbildība
 • Vadības stili
  Vadītāja vara. Vadības stili un to izvēles priekšnosacījumi
Līderība
 • Vadītājs vai Līderis? Kā kļūt par līderi?
 • Būtiskākās prasmes un īpašības, kas veido līderi
Laika plānošana
 • Efektīva individuālā darba organizēšana. Darba laika sadalījums
 • Kas atņem laiku?
 • Laika plānošanas sistēma, tās izveide
 • Plānošana un laika ekonomija
 • Personīgā darba organizēšana, savas enerģijas plānošana
Mērķu izvirzīšana un darbu plānošana
 • SWOT analīze
 • Uzņēmuma vērtību un mērķu analīze
 • Mērķu uzstādīšana un īstenošana atbilstoši prioritātēm
 • Stratēģijas plānošana

Mājas darbs: laika plānošana – atrast, paredzēt “rezerves” darbam ar padotajiem. SWOT analīze – izanalizēt sev pakļautībā esošo nodaļu vai veikalu, ieskaitot darbiniekus.

II diena

Mājas darbu prezentācija un analizēšana

Jaunumu un pārmaiņu ieviešana (pārmaiņu vadība)
 • Pārmaiņas uzņēmumā
 • Darbinieku sajūtas pārmaiņu laikā
 • Vadītāja loma pārmaiņu laikā
 • Kopīgs darbs
 • Jautājumi un iebildumi pārmaiņu laikā
 • Darbinieku emociju vadība pārmaiņu laikā
Darbinieku motivēšana
 • Materiālā un nemateriālā motivācija
 • Nemateriālo motivātoru pielietošana praksē
Darbinieku vērtēšana un attīstīšana
 • Darbinieku vērtēšana, apmācība un attīstīšana
  Vērtēšanas kritēriji – rezultāts – ieguldījums – kompetence. Novērtēšanas iespējas
  Zināšanu vadība. Pieaugušo mācīšanas metodika. Dažādi apmācību un treniņu veidi
  Mūsu atmiņa un zināšanu apguve
  Apmācības grupās. Individuāli treniņi (darbinieku novērtēšana)
  Darbinieku attīstības programmas izstrāde

Mājas darbs: attīstības plāna izstrāde 1 gadam (mērķi, laiks, konkrēti soļi mērķu sasniegšanai)

III diena

Mājas darbu prezentācija un analizēšana

Individuālās pārrunas, to psiholoģiskais pamatojums
 • Sagatavošanās pārrunām. Vieta, laiks, mērķi
 • Taktikas izvēle atkarībā no darbinieka attieksmes un motivācijas
 • Pārmaiņu (pozitīvu vai negatīvu) izskaidrošanas metodika
 • Riska faktori un to novēršanas iespējas
Sapulču vadība
 • Vadītāja funkcijas sapulcē
 • Sagatavošanās – dalībnieki (pozitīvi vai negatīvi noskaņotie). Pareizās taktikas izvēle
 • Sapulces gaita un kontroles metodes
 • Sapulču psiholoģija
 • Cilvēku faktors (pieņēmumi, emocijas, saskarsme). Problēmas un personīgās intereses
 • Traucētāju apkarošana. Sabiedroto izmantošana
Funkciju un pilnvaru deleģēšana
 • Deleģēšana atkarībā no darbinieka motivācijas
 • Atbildības pastiprināšana, kā veiksmīgas deleģēšanas nosacījums
Problēmjautājumu risināšana
 • Problēmjautājumu tipi
 • Problēmu signāli, pirmcēloņi
 • Problēmas, to risinājuma iespējas un risināšanas stratēģijas
 • Konflikta eskalācijas pakāpes

Mājas darbs: sagatavot prezentāciju par izstrādātā attīstības plāna ieviešanu

IV diena

Mājas darbu prezentācijas: dalībnieki prezentē augstākai vadībai izstrādātos attīstības plānus, definējot konkrētus mērķus un rīcību nosprausto mērķu sasniegšanai